Akapelinės dainos

 • Tautiška giesmė
 • Ant kalno gluosnys
 • Tylūs,tylūs vakariele
 • Už jūrių marių
 • Trumpolkė
 • Šaltyšius
 • Pempel,pempel koudoutuoj
 • Kur giria žaliuoja
 • Berželio vainikas
 • Pjuovė lonkuo šėiną
 • Žemaitiška daktaro daina
 • Ir įšoko ožėlis
 • Tris dienas tris naktis

Su pritarimu

 • Lietuva
 • Ten mano žemė
 • Ridigdo
 • Švento Jono vakarėly
 • Tamošius bekepuris
 • Saulutė nusileido
 • Lopšinė gimtinei ir motinai
 • Einu per žemę
 • Paskutinė polka
 • Skinsiu darželį
 • Vakaruškos
 • Sorbinčiula uogela
 • Putinų žydėjimas
 • Mano kraštas
 • Mūsų dienos kaip šventė
 • Bunda jau Baltija

Kalėdinė programa

 • Didis džiaugsmas patekėjo
 • Ateikit džiaugsmingai
 • Kalėdų rytą
 • Kalėdų giesmė
 • Tyli naktis
 • Tyliąją naktį
 • Din dilin(Jingle Bells)
 • Paragauk Kalėdų
 • Baltos Kalėdos
 • Žiemos stebuklai
 • Stebuklinga žvaigždė
 • Džiaugsmingų šv. Kalėdų
 • Kalėdos jau čia
 • Kalėdos po egle
 • Man palinkėki gerų Kalėdų
 • Kalėdų naktį tylią

Giesmės

 • Ačiū tau, Viešpatie
 • Sutelk visus
 • Viešpatie pasigailėk
 • Alleluja
 • Lydėk mūs žingsnį
 • Šventas
 • Jėzau pas mane ateiki
 • Dangaus karaliene
 • O Marija
 • Psalmė aukojimui
 • Toks koks esu
 • Psalmė nr.23

Vokiškos dainos

 • Ännchen von Tharau
 • Am Brunnen vor dem Tore
 • Horch, was kommt von draußen rein
 • Muss i den zum Städtele
 • Beim Kronenwirt
 • Auf de Schwäbsche Eisebahne